Lausunto 22.1.2020

Bioenergia ry

Asia: Valtioneuvoston asetus hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2020–2025

Bioenergia ry kiittää lausuntopyynnöstä.

Yhdistyksen visio on kehittää omaa toimialaansa suuntaan, jossa Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Toiminnassa pyritään mahdollisimman korkeaan jalostusarvoon ja vientiin sekä tukemaan energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Energiaa tuotetaan bio- ja kiertotalouden sivuvirroista.

Hiilen korvaamisen tuki tulisi nähdä mahdollisuutena rakentaa polkua kohti joustavaa, kansantaloudellisesti kustannustehokasta ja nettonegatiivista energiajärjestelmää. Energiantuotannossa hiilen korvaamiseen on useita teknologisia osaratkaisuja. Myös kestävä, metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoihin perustuva bioenergia kuuluu näihin.

Esityksen perustelumuistioluonnoksessa kohdassa 1.5 ja asetusluonnoksen 10§ hahmotellaan tuen myöntämisen periaatteita. Ymmärrettävää ja kannatettavaa on, että tuella tulee olla hankkeen toteutumiselle merkittävä edistävä vaikutus. Esitettyjen periaatteiden lisäksi hiilen energiakäytön korvaavissa hankkeissa on syytä muistaa yhteiskunnallinen hyväksyttävyys tuille. Investointitukipakettia ei siksi tulisi korvamerkitä millekään tietyille teknologioille vaan jakoperusteissa tulisi huomioida työllistävyyden ja kaupallistamisen rinnalla Suomessa saatavan päästövähennyksen kustannustehokkuus.

Energiantuottajien tulee voida valita sellainen teknologia tai yhdistelmä teknologioista hiilen korvaamiseen, jota ne pitävät parhaana ratkaisuna kehityspolullaan saavuttaa – ei pelkästään tavoite korvata hiilen energiakäyttö – vaan useita yhteiskunnan ja liiketoiminnan asettamia tavoitteita. Siksi tukea tulee voida hakea ja myöntää tarvittaessa eri teknologioista koostuvaan kokonaisuuteen, jolla kivihiili korvataan.

Päästöjen vähentämisen lisäksi tarvitsemme jo lähivuosikymmeninä merkittävässä määrin hiilidioksidin talteenottoa ja poistamista ilmakehästä luonnon hiilinieluilla ja teknologialla. Näiden teknologioiden vientinäkymät ovat globaalit ja markkinat vasta syntymässä. Suomessa on runsaasti yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, joilla on jo nyt tai voi tulevaisuudessa olla annettavaa negatiivisten päästöjen teknologioiden markkinoiden syntyyn. Suomessa on myös kansainvälisessä vertailussa suuri biotaloussektori ja merkitys biomassasta saatavalla uusiutuvalla energialla. Asetuksessa tuleekin siten hyväksyä hiilidioksidin talteenotto eri teknologioilla – kuten bio-CCUS tai PyCCS – tuettavaksi investoinniksi, jolloin edistetään hiilidioksidin talteenoton markkinoiden ja uuden suomalaisen liiketoiminnan syntymistä. Esitämme 5§ kolmanteen momenttiin lisäystä ” 3) muutoin edistävät edellä mainittuja tavoitteita tai hiilidioksidin talteenottoa.”

Lisätiedot: Hannes Tuohiniitty, puh. 040 194 8628

Ystävällisin terveisin,
Harri Laurikka
Toimitusjohtaja
Bioenergia ry

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2020–2025