Euroopan komissio tiukentaa EU:n ilmastotavoitetta 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Komissio tarkastelee keskeisen energia- ja ilmastolainsäädännön avaamista kesäkuuhun 2021 mennessä. Bioenergia-alan kannalta uusiutuvan energian direktiivin avaaminen lisäisi yritysten toimintaympäristön epävarmuutta ja hidastaisi siten investointeja. Uusiutuvan energian tavoitteen kiristäminen ei ole nyt välttämätöntä, sillä päästötavoitteen tiukennus lisää jo itsessään uusiutuvan energian kysyntää Euroopassa.

Euroopan komissio julkisti 17.9.2020 tiedonannon EU:n ilmastotavoitteen tiukentamisesta 55 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Tiedonannon liitteenä julkaistiin myös tavoitteen tiukentamisen tapoja tarkasteleva laaja vaikutusarviointi, johon komissio ei vielä kaikilta osin ottanut tiedonannossaan kantaa. Komission tiedonanto aloittaa asian poliittisen käsittelyn neuvostossa ja parlamentissa.

Komissio on työohjelmansa julkistamisen yhteydessä kertonut jo aiemmin, että tulee arvioimaan mitä uudistamistarpeita Unionin energia- ja ilmastolainsäädäntöön tavoitteen tiukentaminen vaatii. Nämä muutokset esitellään kesällä 2021. Monet näistä uudelleenarvioitavista laeista on vasta äskettäin sovittu ja niiden toimeenpano on kesken. Esimerkiksi uusiutuvan energian direktiivi on tarkoitus toimeenpanna jäsenmaissa 30.6.2021 mennessä.

– Näyttää siltä, että komissio haluaa avata kaiken energia- ja ilmastolainsäädännön päästötavoitteen tiukennuksen yhteydessä sen sijaan että se keskittyisi muutamaan keskeiseen lainsäädäntöön, kuten päästökauppaan ja taakanjakosektoriin. Pidämme tätä valitettavana. Bioenergia-alan kannalta tämä koskee erityisesti uusiutuvan energian direktiiviä, minkä avaaminen merkittävästi lisää yritysten toimintaympäristön epävarmuutta ja siten hidastaa investointeja, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Myös päästötavoitteen tiukentaminen lisää uusiutuvan energian kysyntää Euroopassa – siihen ei tarvita uusiutuvan energian tavoitteen kiristämistä. EU:n hallintomalliasetuksen prosessi määrittää jäsenmaille jo nyt minimitavoitteet uusiutuvan energian lisäämiselle. Uusiutuvan energian direktiiviin on jo aiemmin sovittu uudelleentarkastelu vuonna 2023.

EU päästökaupan päästövähennystavoite on tällä hetkellä -43 % vuoden 2005 tasolta 2030 mennessä ja taakanjakosektorin -30 %. Näitä tavoitteita kiristettäneen kesäkuussa 2021 tulevilla ehdotuksilla. Uusiutuvan energian loppukulutukselle tavoite on tällä hetkellä koko EU:n osalta 32 % 2030 mennessä, kun vuonna 2018 oltiin 19 % tasolla. Suomessa uusiutuvaa energiaa käytetään merkittävästi EU:n keskiarvoa ja vuoden 2030 tavoitetta enemmän: vuonna 2018 jo noin 41 %.

Lisätiedot

Harri Laurikka, toimitusjohtaja, 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi
Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi