EU komissio julkisti 21.4. kestävän rahoituksen taksonomiasta eli EU luokittelusta lopullisen esityksensä. Bioenergia on mukana EU luokittelun useassa taloudellisessa toiminnossa: sähköntuotannossa, lämmöntuotannossa, kaukolämmöntuotannossa, liikennepolttoaineiden tuotannossa sekä näitä koskevien teknologioiden tuotannossa. Komissio päätyi asiaa pohjustanutta työryhmää tasapainoisempaan lopputulokseen.

EU komissio julkisti 21.4. kestävän rahoituksen taksonomiasta eli EU luokittelusta lopullisen esityksensä.

– Bioenergian tuleva kohtelu luokittelussa on osin epäselvä. Komissio on kuitenkin päätynyt asiaa pohjustanutta työryhmää tasapainoisempaan lopputulokseen. Luokittelu tunnistaa bioenergian mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä Euroopassa, jossa vielä laajasti käytetään fossiilisia energianlähteitä. Toisaalta ilmeisiä puutteitakin luokitteluun jäi, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Komissio ei palautteesta huolimatta korjannut muun muassa vaatimusta, että sähköä, lämpöä tai liikennepolttoaineita tuottavan toiminnan tulee käyttää raaka-aineena vain ja ainoastaan biomassaa ollakseen kestävää. Tämä vaatimus ei ole resurssitehokkuuden näkökulmasta hyvä, sillä se on kohtuuttoman jyrkkä eikä mahdollista paikallisten olosuhteiden, kuten voimalaitoksen joustavan käytön ja polttoaineiden paikallisen saatavuuden, huomioimista. Toinen puute on, että teknologianeutraalisuus on unohdettu asennus- ja huoltotoiminnoissa, jonka kriteeristöön bioenergialaitoksien palveluliiketoimintaa ei lukuisista kommenteista huolimatta ole sisällytetty.

Komission luokittelu sisältää tässä ensimmäisessä vaiheessa ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia (DNSH) koskevat arviointikriteerit. Jatkovaiheissa luokittelua laajennetaan koskemaan muita kestävän rahoituksen arviointikriteereitä ja siihen lisätään taloudellisia toimintoja. Kriteereitä on komission mukaan tarkoitus myös päivittää säännöllisesti.

Luokittelun käyttö on aluksi velvoittavaa rajoitetuissa pankkien ja rahoituslaitosten toimissa. Monin osin luokittelun soveltaminen on vapaaehtoista, mutta sen odotetaan vaikuttavan pankkien rahoitusten ja yritysten kestävän kehityksen raportoinnin kautta käytännössä sitovasti yritysten toimintaedellytyksiin. Mahdollista on myös, että luokittelujärjestelmää tullaan käyttämään muussa lainsäädännössä kriteeristönä.

– Tästä syystä meidänkin toimialalla asiaa on seurattu tiiviisti ja haluttu varmistaa yhteensopivuus lainsäädännön kanssa, kertoo Laurikka. Pidämme välttämättömänä, että kestävän bioenergian mahdollisuudet hyödynnetään ja että bioenergia on suurimpana uusiutuvan energian muotona fossiilisia energialähteitä edullisemmassa asemassa rahoituksen ehtojen suhteen.

Kestävän rahoituksen EU asetuksessa komissiolle annettiin oikeus säätää taksonomiasta alemman tason ns. delegoitu asetus. Jäsenmaiden neuvostolla ja Euroopan Parlamentilla on mahdollisuus joko hylätä tai hyväksyä tämä lopullinen taksonomia sellaisenaan. Mikäli se hyväksyttäisiin, asetus tulisi voimaan 1.1.2022 alkaen. Luokittelutyö alkoi 2018 lopulla työryhmätyönä. Koottua työryhmää arvosteltiin laajasti sen työskentelytavoista ja luoduista kriteereistä, jotka eivät olleet linjassa Unionin voimassa olevan lainsäädännön kanssa. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa kesällä 2020. Työtä jatkaa ja luokittelun seuraavia vaiheita valmistelee kestävän rahoituksen foorumi – Sustainable Finance Platform. Kestävää rahoituksen yhteisiä toimintamalleja luodaan myös kansainvälisen tason foorumilla (IPSF).

Lisätietoja komission sivuilla Implementing and delegated acts | European Commission (europa.eu)  

 

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, Bioenergia ry, 0401948628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi