EU:n energiaverodirektiivi (ETD) on lähes 20 vuoden takaa vuodelta 2003. Sitä yritettiin uudistaa kymmenisen vuotta sitten, mutta työ jätettiin kesken. On selvää, että direktiivi ei enää palvele tämän päivän maailmassa. Komissio on päättänyt, että EU:n Green Deal ohjelmaa tukemaan tarvitaan myös energiaverodirektiiviin merkittäviä muutoksia. Komissio esittääkin nyt laajempaa muutosta energiaveroista recast -direktiivinä.

Verotus energiasisältö- ja ympäristöperusteiseksi

Komission päätavoitteina muutoksessa on:

  • Rakentaa EU:n 2030 ja 2050 tavoitteita tukeva verotusmalli. Tämä tarkoittaa verotuksen johdonmukaisuutta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kanssa.
  • Tarjota jäsenmaille toimintakehikko, joka parantaa EU:n sisämarkkinoiden toimintaa järkeistämällä ja yhtenäistämällä yleiset verotasot ja veropoikkeukset.
  • Säilyttää jäsenmaiden kyky kerätä veroja niiden budjetteihin.

Pääperiaate on siirtyä verottamaan energiasisältö- ja ympäristöperusteisesti. Kuulostaako tutulta? Näille perusteillahan Suomi on rakentanut energiaverotuksensa.

Yksi nestemäisten biopolttoaineiden osalta keskeinen toive on ollut muuttaa verot perustumaan energiasisältöön fossiilisia suosineen tilavuusperusteisuuden sijaan. Tämän muutoksen komissio esittää tehtäväksi.

Toinen tapa heikentää fossiilisten ja parantaa uusiutuvien ja synteettisten kilpailukykyä on tarkastella veropoikkeuksia tai alennettuja verokantoja. Tästä esimerkkinä toimii laivaliikenteen ja EU:n sisäisen lentoliikenteen automaattisen verottomuuden poistaminen.

Uusi neliportainen verotaso-malli

Näiden perusteella on rakennettu neliportainen verotaso-malli, jota tulisi suhteellisesti noudattaa:

  • täysimääräinen vero suurimmalle osalle fossiilisista, kuten diesel ja bensiini
  • noin 2/3 verotasolla maakaasu, nestekaasu ja fossiilisperäinen vety kymmenen vuoden ajan, minkä jälkeen ne siirtyvät täysimääräisiksi
  • noin ½ verotasolla kestävät biopolttoaineet, jotka eivät ole määritelmällisesti kehittyneitä
  • lähes nollatasolla sähkö, sähköpolttoaineet ja kehittyneet biopolttoaineet

Sähköntuotannon polttoaineille ei komissio velvoita minimiveroa, mutta jäsenmaiden tulisi huomioida esitetty verotasojen järjestys.

CN-nimikkeistön 4401 ja 4402 alla olevat puupolttoaineet tulevat mukaan energiaverodirektiivin sovellusalaan käytettäessä  vähintään 5 MW laitoksissa lämmityspolttoaineina. Näihin kuuluvat polttopuut ja puuhiili. Täydellinen nimikkeistö löytyy täältä.

Komissio tavoittelee, että verodirektiivin keskeiset muutokset tulee saattaa jäsenmaissa voimaan 31.12.2022 mennessä ja alkaa soveltaa niitä sen jälkeen.

Minimiverotasot bioperäisillä liikenne- ja lämmityspolttoaineilla

Esitetyt minimiverotasot olisivat bioperäisillä liikennepolttoaineilla 2023 alkaen 0,15 – 7,7 €/GJ ja 2033 alkaen osa nousisi, maksimitason ollessa 10,75 €/GJ. Tietyissä käytöissä, kuten maa- ja metsätaloudessa minimitasot olisivat alempia. VM:n teettämissä selvityksissä 2019 esillä on ollut maakaasun energiaveron (7,7 €/MWh) suuruinen energiavero myös kiinteälle biomassalle.

 

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, 040 1948628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi