Lausunto: Energiamurros – hintakehitys ja toimitusvarmuus