Bioenergia ry julkaisi vaalitavoitteensa eduskuntavaaleihin 2023. Energian kotimaisuutta ja huoltovarmuutta on lisättävä. Kotimaisen bioenergian kestävää hankintaa, käyttöä ja resursseja on kasvatettava. Bioenergian rooli tulee olemaan merkittävä hiilinegatiivisessa Suomessa. 

Bioenergia ry on syksyn aikana määrittänyt viestejään eduskuntavaaleihin 2023. 

”Suomi on irtautumassa Venäjältä tuotavasta energiasta. Näyttää selvältä, että vanhat ajat, jolloin Venäjän edullista energiaa oli runsaasti käytössä, eivät enää palaa. Se tarkoittaa, että tämä kriisi ei ole vielä talven jälkeen ohi. Energian hinnan nousu Euroopassa on luonut valtavan poliittisen paineen tehdä nopeita korjausliikkeitä energiapolitiikassa. Hätäisellä valmistelulla voidaan kuitenkin tehdä myös isoja virheitä”, toteaa Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Keravan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jussi Lehto. 

Tulevina vuosina on joka tapauksessa tarve varmistaa kohtuuhintainen energia, kehittää uusiutuvuuteen ja kotimaisuuteen perustuvaa energiantuotantoa ja sen toimitus- ja huoltovarmuutta. 

Bioenergia ry:n pääviestit tuleviin vaaleihin ovat:  

  • Energian kotimaisuutta ja huoltovarmuutta on lisättävä 
  • Kotimaisen bioenergian kestävää hankintaa, käyttöä ja resursseja on kasvatettava 
  • Bioenergia on merkittävä osa hiilinegatiivista Suomea 

Energiakriisissä on olennaista erottaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vaadittavat toimet. Lyhyellä aikavälillä pitää hyödyntää kaikki nykyinen energiainfrastruktuuri, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, kotimaisten polttoaineiden tuotantokapasiteetti ja tukea sujuvaa toimintaa. Pidemmällä aikavälillä liikkumavaraa on enemmän, milloin voidaan: 

  • pitää ja saavuttaa ympäristötavoitteet 
  • toteuttaa energiaturpeen osalta kaksi hallituskautta kestäviä linjauksia 
  • nopeuttaa luvitusta asettamalla kaikille ympäristölupahankkeille 12 kuukauden käsittelykatto ja nopeuttaa myös valitusprosesseja 
  • vahvistaa teollisuuden investointitarpeita tukevaa infraa (esim. sähkö- ja kaukolämpöverkot, satamat, raiteet, tiet, sillat, terminaalit) ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti 
  • kasvattaa elpymisrahaston ja muiden energiatuki-instrumenttien vihreään siirtymään kohdistettavia investointitukia ja turvata niiden jatkuvuus päästövähennystavoitteisiin pääsemiseen 

Bioenergia ry pitää tärkeänä fossiilisten tuontipolttoaineiden korvaamisen mahdollistamista kestävällä biomassalla ja omavaraisuutta. Koko polttoaineketjun toimintaedellytyksistä, kuten työvoiman riittävästä osaamisesta ja investointien rahoitusmahdollisuuksista, tulee huolehtia. Pienpuun hankinnan edellytyksiä tulee parantaa ja samalla panostaa energiapuun korjuussa luonnonhoitoon. Metsän arvokasvua ja hiilensidontaa voidaan edistää tuhkalannoituksilla ja jalostetuilla taimilla. 

Suomessa tulisi selvittää ja ottaa käyttöön tukimekanismeja hiilidioksidin talteenoton ja kuljetusinfran (satamat, laivat, jne.) investointeihin, joilla teollisuuden päästöjä voidaan reilusti alentaa. Kehittyneitä bio- ja synteettisiä polttoaineita voidaan hyödyntää 2020-luvulla jakeluvelvoitteen avulla ja myös 2030-luvulla liikenteessä, rakennusten lämmityksessä ja työkoneissa. Materiaalien kierrätetyn ja uusiutuvan osuuden kasvattamista tukevia kannustimia voidaan ottaa käyttöön ja ajaa aktiivisesti näitä sekä biomateriaalien laajaa raaka-ainepohjaa tukevaa EU-lainsäädäntöä. Biohiilialan mahdollisuudet voidaan muuttaa todeksi ja skaalata kotimaista tuotantoa. 

Bioenergia ry:n tavoitteet eduskuntavaaleihin 2023: bioenergia.fi/vaalitavoitteet  

Lisätiedot: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, p. 040 1630465, harri.laurikka@bioenergia.fi